Консултативен обществен съвет

Правилник

  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) КОНСУЛТАТИВНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА е създаден на основание чл.44, ал.1, т.1 и 2 от ЗМСМА със Заповед №..................... на кмета на Община Каварна. С настоящия правилник се урежда…