Правилник

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА КОНСУЛТАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) КОНСУЛТАТИВНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА е създаден на основание чл.44, ал.1, т.1 и 2 от ЗМСМА със

Заповед №..................... на кмета на Община Каварна. С настоящия правилник се урежда неговата организация и дейността му.

(2) Съветът е консултативен орган към кмета на община Каварна.

(3) Съветът изразява гражданското мнение на обществото в община Каварна.

(4) Съветът не е юридическо лице. Съветът е на собствена издръжка и е със седалище град Каварна, ул.”Добротица” 4.

Чл. 2. Съветът има за цел:

1 .да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот;

2.да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество;

3.да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение дейностите, които засягат техните интереси.

4.да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, изразяващо се в:

-обмен на информация;

-партньорство по програми и проекти;

- координация на дейностите, свързани с развитието на Община Каварна;

-подкрепа на обществено полезни програми и проекти;

-създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие на общината, в това число подобряване нивото на обществена информираност;

-подобряване на връзките с местните власти и институции.

Чл. 3. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

Глава втора
ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Съветът разработва и предлага на кмета на община Каварна:

т.1. становища по местни стратегии, устройствени планове и програми относно цялостното развитие на община Каварна;

т.2. становища по стратегически проблеми на Общината;

т.З. анализи по проблемите на цялостното развитие на общината.

Глава трета
СЪСТАВ, ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 5. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от минимум 15 членове - интелектуалци, предприемачи, експерти и други активни граждани.

(2) Поименният състав на членовете на съвета се определят със Заповед на кмета.

(3) Нови членове могат да бъдат приемани по предложение на някой от настоящите членове, след обсъждане на заседание на Съвета и по реда на утвърждаване на настоящия правилник.

(4) При намаляване броя на членовете на Съвета под посоченият минимален брой, кмета на община Каварна определя нов/ите член/ове в срок до 1 месец.

(5) Всички членове на Съвета се ползват с равни права и задължения.

Чл.6. Членовете на съвета избират измежду си Изпълнителен орган -Председател, Зам. Председател и Организационен секретар.

Чл. 7. Председателят:

1 .Представлява Консултативния обществен съвет пред обществеността.

2.Свиква, организира и ръководи заседанията на Консултативния обществен съвет.

3.Ръководи текущата работа на Консултативния обществен съвет и отговаря за спазването на Правилника.

4.Организира и контролира изпълнението на Решенията на Консултативния обществен съвет.

Чл.8. Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя при невъзможност той да ги изпълнява лично.

Чл.9. Организационният секретар отговаря за техническата и организационна обезпеченост на дейността на Консултативния обществен съвет, като :

1.Информира членовете за провеждане на заседанията и предоставя материали по обсъжданите въпроси .

2.Води протоколи от заседанията на Консултативния обществен съвет , в който отразява присъстващите членове, точките от дневния ред , направените по тях разисквания, предложения и взетите решения.

3.Съхранява архива на Консултативния обществен съвет.

чл.10. (1) Съвета се свиква ежемесечно или извънредно, по искане на председателя, кмета на община Каварна или на една трета от неговите членове.

(2) Пленарните сесии на съвета са публични като денят, часа и мястото на заседанията се оповестяват на обществеността по подходящ начин, чрз сайта на Община Каварна.

(3) Заседанията на Консултативния обществен съвет са легитимни, ако присъстват най-малко половината плюс 1 от общия брой членове.

(4) Решенията се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от 1/2 от общия брой членове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се приема на основание Чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 2. Правилникът влиза в-сила от датата на утвърждаването му от кмета на община Каварна.

§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на Консултативния обществен съвет.