Обяви и съобщения

Съобщение до Емил Цаков Ташев

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Емил Цаков Ташев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)...

Съобщение до Петя Веселинова Ташева

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Петя Веселинова Ташева в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до "ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на "ПРЕСА“ ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на ,,ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от Закона за устройство на територия № 4 / 27.07.2016г. от служители на отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 747/ 27.07.2016 г. на кмета на община Каварна. Препис на заповедта е в прикачения файл.

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 561/ 02.06.2016 г. на кмета на община Каварна Препис на заповедта е в прикачения файл.

Съобщение до Тонка Стойчева Димова

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Тонка Стойчева Димова в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.157 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

Съобщение до Денко Марчев Стойчев

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Денко Марчев Стойчев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.157 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

Обявление на Заповед № 883/29.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройството на територията съобщава, че е издадена Заповед № 883/29.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X-66 в кв. 16 по плана на с. Нейково, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 882/29.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройството на територията съобщава, че е издадена Заповед № 882/29.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 176 и ПИ 149 в кв. 44 по плана на с. Видно, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Димитър Павлов Атанасов

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Димитър Павлов Атанасов в качеството си на собственик на имот с идентификатор 05009.200.250 по КККР на с. Божурец, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 739/27.07.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ ПИ...