Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 1, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.  Обект  на  търга е помещение № 3, представляващо склад, с площ 14,00кв.м (четиринадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАН за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.45 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАН за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 4, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на...

Община Каварна обявява на 25.03.2019 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209

Обяви и съобщения | 01.03.2019

Публичен търг с явно наддаване за продажба на : № НАИМЕНОВАНИЕ ТИП Мярка Количество Начална тръжна цена за един брой Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена за един брой Цена на един комплект тръжни...

Съобщение от отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Обяви и съобщения | 01.03.2019

Община Каварна на основание чл.15, ал. (2) от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) съобщава, че с протокол № 44 от проведеното на 31.01.2019 година заседание на Общински съвет Каварна на основание Докладна записка от Кмета на Община Каварна, относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от ЗУЧК...

Съобщение до Славчо Йорданов Славов

Обяви и съобщения | 28.02.2019

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Славчо Йорданов Славов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Йордан Славов Димитров, наследник на Йордан Димитров Димов - собственик на имот с...

Обявление за издадена Заповед № 68/18.02.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 68/18.02.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I -143 и  УПИ II -143 в кв.25 по регулационния план на с. Вранино, община Каварна ,...

Обявление за издадена Заповед № 67/18.02.2019г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 67/18.02.2019г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)за имоти с идентификатор 35064.500.918 и 35064.500.916 по КККР на гр. Каварна, област Добрич.