Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.

Обект  на  търга е помещение № 1, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на буна № 1). Помещението се отдава под наем за склад за дейности свързани с риболов.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 12,00лв. без ДДС на месец

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 18.03.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 14,40лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на 19.03.2019 год

Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 20.03.2019г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:

1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.

4. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав.