Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Каварна за 2016 г.

Приета с Решение № 34 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 29.01.2016 г. , допълнена с Решение № 53 по протокол № 6 от 1.03.2016 г., допълнена с Решение № 76 по протокол № 7 от 29.03.2016 г.