Устройство на територията и общинска собственост

Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на община Каварна за управлението на общинската собственост за периода 2015-2019 г. Приета с Решение № 33 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет– Каварна, проведено на 29.01.2016 г.

Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Каварна за 2016 г. Приета с Решение № 34 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 29.01.2016 г. , допълнена с Решение № 53 по протокол № 6 от 1.03.2016 г., допълнена с Решение № 76 по протокол № 7 от 29.03.2016 г.  

Земеделска земя

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ОБЩИ ПРАВИЛА 1. Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми. 2. Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земята им археологически обекти, културни ценности,…

Пасища и мери

Разпределение на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от ОПФ и ДПФ- чл.37и от ЗСПЗЗ • Правоимащи лица – на собственици или позватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с регистрирани животни, които нямат данъчни задължения , както и към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд , общинския поземлен…

Контакти

ОБЩИНА КАВАРНА Адрес:     9650 гр. Каварна    Община Каварна    Област Добрич    ул. "Добротица" 26 Телефон: +359 (570) 8 18 18 Факс: +359 (570) 8 51 22 ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ Телефони: Отдел "Местни данъци и такси": +359 (570) 8 18 07; +359 (570) 8 18 08; +359 (570) 8 18 09 Отдел…