Достъп до информация

Видове обществена информация

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти Видовете обществена информация са: ОФИЦИАЛНА: Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на…

Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна

Приложение № 1 към Заповед №  97/11.02.2005г.     С  П  И  С  Ъ  К   на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана  в Общинска администрация гр. Каварна, подлежащи  на  класификация като служебна тайна (съгласно чл.21/1/ от ПП ЗЗКИ)   1. Информация по Закона за достъп до обществена информация /Чл.…

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Годишен финансов отчет на Община Каварна за 2013 г.

Информационни масиви и ресурси

Натиснете тук за вход към информационно обслужване.