Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 1, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.  Обект  на  търга е помещение № 3, представляващо склад, с площ 14,00кв.м (четиринадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАН за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.45 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАН за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 4, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на...

Съобщение до Славчо Йорданов Славов

Обяви и съобщения | 28.02.2019

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Славчо Йорданов Славов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Йордан Славов Димитров, наследник на Йордан Димитров Димов - собственик на имот с...

Обявление за издадена Заповед № 68/18.02.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 68/18.02.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I -143 и  УПИ II -143 в кв.25 по регулационния план на с. Вранино, община Каварна ,...

Обявление за издадена Заповед № 67/18.02.2019г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 67/18.02.2019г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)за имоти с идентификатор 35064.500.918 и 35064.500.916 по КККР на гр. Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 111/25.02.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 111/25.02.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ 35064.17.62, по кадастралния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. 

Обявление за издадена Заповед № 17/21.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IX -451, кв.24, по регулационния план на СО Топола, община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 72693.510.451, по...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2019 год. от 14,00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на петно №3 (три) с идентификатор №35064.501.9976, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за...