Профил на купувача

Обща информация

Oбщина Каварна е колективен орган на държавна власт и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата на чл.8, ал.3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори за тях, се извършва от Кмета на община Каварна или упълномощен от него заместник-кмет. Данни за кореспонденция с Община Каварна във връзка…